Connect
Showroom là một không gian không có diện tích quá lớn nhưng luôn phải nổi bật và cực độc đáo nhằm tăng giá trị thương hiệu cho sản phẩm được trưng bày tại đây.

https://thietkethicongnoithatphodep.site123.me/my-blog/c%C3%B4ng-ty-thi-c%C3%B4ng-n%E1%BB%99i-th%E1%BA%A5t-showroom-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-t%E1%BA%A1i-h%E1%BB%93-ch%C3%AD-minh