Connect
Simran Singh 
 
Tomasz Nowak (Sioux Falls)
Nhôm đúc Hoàng Nguyễn 
Golden Gerbera Mart - Siêu thị hàng ngoại nhập cao cấp 
Bonnie Cantwell (Reno)