اتصال
Befilo
یک شبکه اجتماعی که در آن همه افراد به طور خودکار با هم دوست هستند
همه این مشکالت در مورد درخواست های دوستی، تأیید کردن و رد کردن در حال حاضر یک تاریخ است! به شبکه و دوستی به طور خودکار با تمام اعضای شبکه عضو شوید!
حالت جهانی
از حالت جهانی برای برقراری ارتباط با تمام اعضای موجود شبکه استفاده کنید
حالت کشور
از حالت کشوربرای برقراری ارتباط با اعضای یک کشور خاص استفاده کنید
حالت زبان
از حالت زبان برای برقراری ارتباط با اعضای یک زبان خاص استفاده کنید